Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Wellness By Balancen ajanvaraus- ja asiakastietorekisterille sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

1. Rekisterinpitäjä
Wellness By Balance
Y-tunnus: 257835-3
Osoite: Loukkotörmä 10, 90450 Kempele
Sähköpostiosoite: info@wbbalance.fi

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Junnila Pia
info@wbbalance.fi
045-1688110

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri Wellness By Balance

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet
Rekisterin käyttötarkoitus on turvata asiakkaalle mahdollisimman turvallinen ja asianmukainen hoito, potilasturvallisuudesta huolehtiminen sekä toimiva asiakassuhde, ajanvarausten sekä laskutuksen mahdollistaminen ja ylläpito.
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen sekä asiakaskäyntien yhteydessä. Tiedot kerätään ensimmäisellä käyntikerralla asiakastietolomakkeella, Ajanvaraustietoja ylläpidetään sähköisessä ajanvaruskalenterissa joka on suojattu palveluntarjoajan kautta sekä henkilökohtaisesti jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätili, joten tiedot ovat vain hoitoajan saatavilla.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen turvaamiseksi tärkeät hoitoon liittyvät tiedot.
Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@wbbalance.fi tai asiaskastietolomakkeella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, syntymävuosi, ammatti, terveydentilaa koskevat tiedot: hoitoon tulon syy, hoitojen kontraindikaatiot, lääkitys, sairaudet, yleinen terveydentila, raskaus, vieraat esineet kehossa, allergiat, leikkaukset ja vammat sekä asiakkaan antamat lisätiedot, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit.

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.
Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojauksen periaatteita
Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa kaapissa. Sähköiset asiakastiedot säilytetään henkilökohtaisella tietokoneella. Tietokone on suojattu salasanoin sekä palomuurilla. Käyttöjärjestelmässä käytetään viimeisimpiä päivityksiä sekä suojaustiedostoja.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.
Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Lainsäädäntö
Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia sekä Terveydenhuollon potilastietolakia.